form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake ປຸກ awoke awoken
bear ຮັບຜິດຊອບ bore born
bear ຮັບຜິດຊອບ bore borne
abide ປະຕິບັດຕາມ abode abode
arise ເກີດຂຶ້ນ arose arisen
be ຈະ was been
draw ແຕ້ມ drew drawn
do ເຮັດແນວໃດ did done
fight ຕໍ່​ສູ້ fought fought
eat ກິນອາຫານ ate eaten
drive ໄດ drove driven
drink ເຄື່ອງດື່ມ drank drunk
dig ຂຸດຄົ້ນ dug dug
beat ຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ beat beaten
become ກາຍ​ເປັນ became become
bid ສະເຫນີລາຄາ bid bid
begin ເລີ່ມຕົ້ນ began begun
bind ຜູກ bound bound
find ຄົ້ນຫາ found found
fly ບິນ flew flown
forget ລືມ forgot forgotten
forgive ໃຫ້ອະໄພ forgave forgiven
bite ກັດ bit bit, bitten
blow ຄວາມເສຍຫາຍ blew blown
come ມາ came come
choose ເລືອກ chose chosen
break ພັກຜ່ອນ broke broken
behold ຈົ່ງເບິ່ງ beheld beheld
sit ນັ່ງ sat sat
sink ອ່າງລ້າງມື sank sunk
sing ຮ້ອງ sang sung
shine shine shone shone
shake ສັ້ນ shook shook
see ເບິ່ງ saw seen
get ໄດ້ຮັບ got got,gotten
go ໄປ went gone
give ໃຫ້ gave given
grow ການຂະຫຍາຍຕົວ grew grown
run ການດໍາເນີນງານ ran run
ring ວົງ rang rung
hide ຊ່ອນ hid hid,hidden
hang hang hung hung
hold ຖື held held
know ຮູ້ knew known
lie ຕົວະ lay lain
mistake ຜິດພາດ mistook mistaken
ride ຂັບເຄື່ອນ rode ridden
slay ປືນໃນເຮືອນຄົວ slew slain
speak ເວົ້າ spoke spoken
spin spin spun spun
stand ຢືນ stood stood
write ຂຽນ wrote written
win ໄຊຊະນະ won won
wear ໃສ່ wore worn
wake ຕື່ນ woke woke
steal ລັກ stole stolen
stick ໄມ້ stuck stuck
swear ສາບານ swore swore
swim ລອຍນ້ໍາ swam swum
take ໃຊ້ເວລາ took taken
tear ້ໍາຕາ tore torn
sting ຄວາມເຈັບປວດ stung stung
throw ຖິ້ມ threw thrown
chide ເພີດ chid chid
cleave cleave clove,cleft cloven,cleft
cling cling clung clung
spring ພາກຮຽນ spring sprang sprung
smite ລົງໂທດ smote smitten
slide ໄລ slid slid
tread tread trod trodden
swing swing swang swung
strive ພະຍາຍາມ strove striven
string string strung strung
shrink ນ້ອຍລົງ shrank shrunk
lead ນໍາ led led
grind grind ground ground
freeze freeze froze frozen
forsake ປະຖິ້ມ forsook forsaken
fling fling flung flung
wring wring wrung wrung
wind ພະລັງງານລົມ wound wound
weave weave wove woven
bet ຊິວິດ bet bet
cast ແມ່ພິມສໍາລັບ cast cast
cost ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ cost cost
cut ຕັດ cut cut
hit ມົນຕີ hit hit
hurt ທໍາຮ້າຍ hurt hurt
let ໃຫ້ let let
put ເຮັດໃຫ້ put put
rid ການກໍາຈັດ rid rid
set ທີ່ກໍານົດໄວ້ set set
shed ຫຼົ່ນລົງ, shed shed
split ແຍກ split split
shut ປິດ shut shut
thrust thrust thrust thrust
spread ການແຜ່ກະຈາຍ spread spread
burst ລະເບີດ burst burst
abuse ການລ່ວງລະເມີດ abused abused
abolish ລົບລ້າງ abolished abolished
avail ປະໂຍດ availed availed
attract ດຶງດູດ attract attract
appoint ແຕ່ງຕັ້ງ appointed appointed
apply ສະຫມັກຂໍເອົາ applied applied
approve ອະນຸມັດ approved approved
accept ຍອມ​ຮັບ accepted accepted
accompany ສົ່ງມາພ້ອມກັບ accompanied accompanied
acquire ໄດ້ມາ acquire acquired
annoy ແກ້ງ annoyed annoyed
alter ປ່ຽນແປງ altered altered
aim ຈຸດປະສົງ aimed aimed
add ເພີ່ມ added added
adapt ປັບ adapted adapted
attack ໂຈມຕີ attacked attacked
assure ຮັບປະກັນ assured assured
ask ຖາມ asked asked
ascend ສືບເນື່ອງຂຶ້ນໄປ ascended ascended
agree ຕົກລົງເຫັນດີ agreed agreed
advise ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ advised advised
adopt ຮັບຮອງເອົາ adopted adopted
bend ງໍ bent bent
believe ເຊື່ອ believed believed
behave ປະຕິບັດຕົວ behaved behaved
beg beg begged begged
bleed ເລືອດ bled bled
bring ໃຫ້ brought brought
charge ໄລ່ເອົາ charged charged
cheat cheat cheated cheated
compare ປຽບທຽບ compared compared
build ສ້າງ built built
burn ໄຫມ້ burnt burnt
buy ຊື້ bought bought
call ໂທ called called
cry cry cried cried
deliver ສົ່ງ delivered delivered
debar ກັ້ນ debarred debarred
deal deal dealt dealt
dare ກ້າ dared dared
catch ຈັບ caught caught
cook ປຸງແຕ່ງອາຫານ cooked cooked
creep creep crept crept
change ການປ່ຽນແປງ changed changed
complain ຈົ່ມ complained complained
compose ຂຽນ composed composed
convict ນັກໂທດ convicted convicted
cure ປິ່ນປົວ cured cured
decide ຕັດສິນໃຈ decided decided
dedicate ອຸທິດ dedicated dedicated
hear ຍິນ heard heard
hate ຊັງ hated hated
have ມີ had had
hang hang hanged hanged
demand ຄວາມຕ້ອງການ demanded demanded
deny ປະຕິເສດ denied denied
depend ຂຶ້ນ depended depended
destroy ທໍາລາຍ destroyed destroyed
gather ເກັບ gathered gathered
gaze ຈ້ອງເບິ່ງ gazed gazed
flee fled fled
feel ມີຄວາມຮູ້ສຶກ felt felt
feed ອາຫານ fed fed
determine ກໍານົດ determined determined
deviate ຫັນເຫ deviated deviated
die ເສຍຊີວິດ died died
dream ຝັນ dreamt dreamt
divide divide divided divided
inform ແຈ້ງ informed informed
inspire ແຮງບັນດານໃຈ inspired inspired
introduce ແນະນໍາ introduced introduced
embellish ປະດັບປະດາ embellished embellished
enter ເຂົ້າ entered entered
expressed expressed expressed
maintain ຮັກສາ maintained maintained
marry ແຕ່ງງານ married married
make ເຮັດໃຫ້ made made
insist ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ insisted insisted
invade ບຸກ invaded invaded
invite ເຊີນ invited invited
involve ມີ involved involved
lose ສູນເສຍ lost lost
look ເບິ່ງ looked looked
like ຄື liked liked
light ແສງສະຫວ່າງ lighted lighted
lie ຕົວະ lied lied
joke ເລື່ອງຕະຫລົກ joked joked
keep ຮັກສາ kept kept
kill ຂ້າ killed killed
kneel ຄຸເຂົ່າລົງ knelt knelt
laugh laugh laughed laughed
lend ໃຫ້​ຢືມ lent lent
leave ອອກຈາກ left left
learn ຮຽນຮູ້ learnt learnt
lead ນໍາ led led
lay ວາງ laid laid
owe ເປັນຫນີ້ owed owed
order ຄໍາສັ່ງ ordered ordered
omit omit omitted omitted
occur ເກີດຂຶ້ນ occurred occurred
observe ສັງເກດ observed observed
open ເປີດ opened opened
occupy ໄວກວ່າ occupied occupied
pray ອະທິຖານ prayed prayed
punish ລົງໂທດ punished punished
play ຫຼິ້ນ played played
pay ຈ່າຍ paid paid
preside ປະທານ presided presided
prevent ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ prevented prevented
negotiate ຕໍ່ລອງ negotiated negotiated
mow mow mowed mowed
move ເຄື່ອນໄຫວ moved moved
mix ປົນ mixed mixed
mend ປຸ mended mended
meet ຕອບສະຫນອງຄວາມ met met
mean ຫມາຍຄວາມວ່າ meant meant
manage ການຄຸ້ມຄອງ managed managed
prepare ກະກຽມ prepared prepared
preserve ປົກປັກຮັກສາ preserve preserved
pretend ທໍາທ່າວ່າ pretended pretended
proceed ດໍາເນີນການ proceeded proceeded
prohibit ຫ້າມ prohibited prohited
reject ປະຕິເສດ rejected rejected
rehabilitate ຟື້ນຟູ rehabilitated rehabilitated
refuse ປະຕິເສດ refused refused
refund refund refunded refunded
recover ຟື້ນຕົວ recovered recovered
propose ສະເຫນີ proposed proposed
prosecute ດໍາເນີນຄະດີ prosecuted prosecuted
prove ພິສູດ proved proved
persist ຢູ່ persisted persisted
realize ຮູ້ realized realized
raise ຍົກສູງບົດບາດ raised raised
receive ໄດ້ຮັບ received received
reach ສາມາດບັນລຸ reached reached
read ອ່ານ read read
quarrel ຜິດຖຽງກັນ quarrelled quarrelled
say ເວົ້າ said said
sew sew sewed sewed
seek ຊອກຫາວິທີ sought sought
remind ເຕືອນ reminded reminded
remit ອະໄພໂທດ remitted remitted
return ກັບຄືນ returned returned
respond ຕອບສະຫນອງຕໍ່ responded responded
rob rob robbed robbed
repair ການສ້ອມແປງ repaired repaired
reply ຕອບ replied replied
rescue ກູ້ໄພ rescued rescued
swell ການໄຄ່ບວມ swelled swelled
sell ຂາຍ sold sold
sweep ຄັ້ງໃຫຍ່ swept swept
send ສົ່ງ sent sent
shoot ຫນໍ່ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍ shot shot
spoil ຝັງດິນ spoiled spoiled
sleep ນອນ slept slept
show ສະແດງ showed showed
sow sow sowed sowed
stay ຢູ່ stayed stayed
spend ໃຊ້ spent spent
work ການເຮັດວຽກ worked worked
wish ຕ້ອງ wished wished
wait ລໍຖ້າ waited waited
warn ເຕືອນ warned warned
smile ຮອຍຍິ້ມ smiled smiled
smell ກິ່ນ smelt smelt
teach ສອນ taught taught
want ຕ້ອງການ wanted wanted
walk ຍ່າງ walked walked
visit ຢ້ຽມຢາມ visited visited
vanish ຫາຍ vanished vanished
tell ບອກ told told
think ຄິດວ່າ thought thought
travel ທ່ອງ​ທ່ຽວ travelled travelled
tremble ສັ່ນ trembled trembled
utter utter uttered uttered
unite unite united united
twinkle ກະພິບຕາ twinkled twinkled
treat ປິ່ນປົວພະຍາດ treated treated
bend ງໍ bent bent
breed ການປັບປຸງພັນ bred bred
clothe ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ clothed clothed
gird gird girded,girt girded,girt
hew Hew hewed hewed
lean ບໍ່ leant leant
load load loaded loaded
melt melt melted melted
rend rend rent rent
spell ການສະກົດຄໍາ spelled,spelt spelled,spelt
knock ລົບ knocked knocked
repeat ເຮັດເລື້ມຄືນ repeated repeated
pick ເອົາ picked picked
join ເຂົ້າຮ່ວມ joined joined
clean ສະອາດ cleaned cleaned
match ການແຂ່ງຂັນ matched matched
offer ການສະເຫນີ offered offered
plunge ອາບນ້ໍາ plunged plunged
watch ເບິ່ງ watched watched
slip ຄວາມຜິດພາດພຽງ slipped slipped
chatter chatter chattered chattered
shock ອາການຊ໊ອກ shocked shocked
shook shooked shooked
affect ມີຜົນກະທົບ affected affected
last ທີ່ຜ່ານມາ lasted lasted
plan ແຜນ planned planned
expose expose exposed exposed
tip ເຄັດລັບ tipped tipped
need ຕ້ອງການ needed needed
suit ຊຸດ suited suited
fold ເທົ່າ folded folded
decorate decorate decorated decorated
disappear ຫາຍໄປ disappeared disappeared
plough ໄຖ ploughed ploughed
ban ການເກືອດຫ້າມ banned banned
protect ປົກປັກຮັກສາ protected protected
reproduce ການແຜ່ພັນ reproduced reproduced
contain ປະກອບດ້ວຍ contained contained
stretch stretch stretched stretched
notice ແຈ້ງການ noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links